Nederlands NL English EN

Openingstijden

Ma-Vrij: 09:00-17:00

085 902 67 00

info@flexamedia.nl

M

Diensten

Nederlands NL English EN

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van
persoonsgegevens die Flexamedia​, gevestigd aan Guntersteinweg 377 te Den Haag,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83549137(hierna:
“Verwerker​”) uitvoert ten behoeve van de wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna:
Verwerkingsverantwoordelijke)

In aanmerking nemende:
1. Partijen hebben een overeenkomst gesloten met betrekking tot hosting services en
domeinnaamregistraties, hierna te noemen: “Overeenkomst”. Ter uitvoering van de
Overeenkomst verwerkt Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke
Persoonsgegevens;
2. Partijen wensen zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere Toepasselijke weten
regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens om te gaan met de
Persoonsgegevens die ter uitvoering van de Overeenkomst verwerkt (zullen) worden;
3. Partijen wensen in overeenstemming met de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving
betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens hun rechten en plichten ten aanzien van de
Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen Schriftelijk vast te leggen in deze
Verwerkersovereenkomst.
4. Uitsluitend Verwerkingsverantwoordelijke stelt het doel van en de middelen voor de verwerking
van persoonsgegevens vast en Verwerker heeft hierop geen invloed;
Zijn als volgt overeengekomen:

1. Begrippen
1.1 Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
1.2 Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens.
1.3 Personeel: de door Partijen voor de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst in te schakelen personen, welke onder hun verantwoordelijkheid zullen werken.
1.4 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon. Ook (herleidbare) gepseudonimiseerde persoonsgegevens vallen onder dit begrip.
1.5 Subverwerker: derde die door Verwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van Verwerker
Persoonsgegevens te verwerken, zonder aan het rechtstreeks gezag van Verwerker te zijn
onderworpen.
1.6 Verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de Verwerking in de zin van de Wet
bescherming persoonsgegevens (WBP) en/of Europese verordeningen en richtlijnen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens (AVG).
1.7 Verwerker: degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens
verwerkt zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
1.8 Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen,
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige
andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

2. Onderwerp
2.1 Indien Verwerker alleen toegang heeft tot de Persoonsgegevens, zonder een verplichting om deze te verwerken, zal Verwerker zowel de nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens als de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst in acht nemen; indien en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker vooraf tijdig heeft gewezen op de aanwezigheid van Persoonsgegevens en de plaats (path) waar deze Persoonsgegevens zich bevinden.
2.2 Indien Verwerker zich in de Overeenkomst heeft verplicht tot het verwerken van
Persoonsgegevens, zal Verwerker dit doen met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking en daarbij zowel de nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens en de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst in acht nemen; indien en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker vooraf tijdig heeft gewezen op de aanwezigheid van Persoonsgegevens en de plaats waar deze Persoonsgegevens zich bevinden.

3. Verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke
3.1 Verwerkingsverantwoordelijke zal wijzigingen met betrekking tot de Verwerking (indien van
toepassing) en de eventuele gevolgen daarvan tijdig, in principe binnen 10 werkdagen, aan Verwerker bekend maken.
3.2 Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de opdracht tot de Verwerking van de
Persoonsgegevens (indien van toepassing) niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden.

4. Verplichtingen van de Verwerker
4.1 Verwerker zal de Persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en zal alle redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke opvolgen.
4.2 Verwerker zal de Persoonsgegevens niet opslaan op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte. Voor domeinregistraties kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens door te geven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit wordt dan beperkt tot wat vereist wordt door de betreffende registry.
4.3 Verwerker staat ervoor in dat haar Personeel zich houdt aan het gestelde in deze
Verwerkersovereenkomst, indien en voor zover zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de Verwerking van Persoonsgegevens. De werknemers van Verwerker zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.
4.4 Verwerker heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.
4.5 Verwerker zal op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk alle kopieën van Verwerkingsverantwoordelijke afkomstige en/of in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkte Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke ter hand stellen of desgevraagd vernietigen.
4.6 Verwerker zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de
Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen.
4.7 Verwerker houdt een register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten
behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke heeft verricht.
4.8 Verwerker verleent Verwerkingsverantwoordelijke haar volledige en tijdige medewerking om
Betrokkenen inzage in hun persoonsgegevens te laten krijgen, hun persoonsgegevens te laten
verwijderen of te corrigeren, en/of aan te laten tonen dat deze persoonsgegevens verwijderd of
gecorrigeerd zijn of, indien Verwerkingsverantwoordelijke het standpunt van Betrokkene bestrijdt, vast te leggen dat Betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwt.
4.9 Verwerker neemt adequate interne beheersmaatregelen om de verplichtingen uit deze
overeenkomst na te komen en legt deze vast op een manier die controle op de naleving ervan
eenvoudig mogelijk maakt. Bij Verwerking van Persoonsgegevens worden activiteiten en incidenten met betrekking tot de Persoonsgegevens vastgelegd in logbestanden.
4.10 Op aangeven van Verwerkingsverantwoordelijke werkt Verwerker mee aan encryptie
(versleuteling) en pseudonimisering van Persoonsgegevens. Indien dit leidt tot hogere kosten voor
Verwerker, zal Verwerkingsverantwoordelijke deze kosten vergoeden.
4.11 Verwerkingsverantwoordelijke kan eenmaal per jaar de Verwerking van Persoonsgegevens laten controleren op correcte naleving van de Verwerkersovereenkomst door middel van een onderzoek door een onafhankelijke register EDP-Auditor. De Auditor zal worden verplicht tot geheimhouding. Verwerker zal alle door de Auditor gevraagde informatie verstrekken. De Auditor zal in algemene termen rapporteren aan Verwerkingsverantwoordelijke, maar zal geen details over de getroffen
beveiligingsmaatregelen bekend maken. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van
Verwerkingsverantwoordelijke.
4.12 Inhoud en omvang van de opdracht tot Verwerking en de daarvoor te betalen vergoeding is
conform hetgeen daarover is geregeld in de Overeenkomst. Verwerker zal instructies van
Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking en/of opslag van Persoonsgegevens
opvolgen.

5. Subverwerker
5.1 Verwerker kan de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst geheel of ten dele uitbesteden aan een Subverwerker. Verwerker blijft voor Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst.
5.2 Verwerker zal aan de Subverwerker dezelfde verplichtingen opleggen – en een en ander schriftelijk vastleggen in een contract – als voor hemzelf uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien en toezien op de naleving daarvan door Subverwerker. Verwerker is volledig aansprakelijk jegens Verwerkingsverantwoordelijke voor de gevolgen van het uitbesteden van werkzaamheden aan een Subverwerker.
5.3 Een uitzondering op artikel 5.1 en 5.2 is de uitbesteding van domeinnaamregistraties. Afhankelijk van het Top Level Domain kunnen uw persoonsgegevens publiek worden gemaakt en/of kan verwerker niet instaan voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

6. Verstrekken van Persoonsgegevens
6.1 Het is Verwerker niet toegestaan Persoonsgegevens aan anderen dan
Verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of ten behoeve van de overeenkomst met Verwerkingsverantwoordelijke.
6.2 Indien Verwerker op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, zal Verwerker:
de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker verifiëren en, voorafgaand aan de
verstrekking, Verwerkingsverantwoordelijke ter zake informeren;
de verstrekking beperken tot hetgeen wettelijk verplicht is;
Verwerkingsverantwoordelijke in staat stellen om de rechten van Verwerkingsverantwoordelijke en Betrokkenen uit te oefenen en de belangen van Verwerkingsverantwoordelijke en Betrokkenen te verdedigen; bij afgifte aan een Betrokkene de gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm verstrekken.

7. Beveiliging
7.1 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker treffen passende technische en organisatorische
maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen is gewaarborgd. De beveiligingsmaatregelen die Verwerker treft zijn opgenomen in Bijlage A.
7.2 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen zich maximaal inspannen om de
Persoonsgegevens te beveiligen en beveiligd te houden tegen indringers en tegen van buiten komend onheil alsmede tegen onzorgvuldige verwerking, onrechtmatige verstrekking of ongeoorloofde verstrekking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging. Beide partijen zorgen ervoor dat hun IT-voorzieningen en apparatuur fysiek beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen en nemen maatregelen om onbevoegde toegang tot informatiesystemen te voorkomen.
7.3 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen continue bewaken of de gebruikte
verwerkingssystemen (blijven) voldoen aan adequate eisen van vertrouwelijkheid, integriteit,
beschikbaarheid en veerkracht (snel herstel na tijdelijke onbeschikbaarheid).
7.4 Indien Verwerkingsverantwoordelijke daarom schriftelijk verzoekt, zal Verwerker ten aanzien van de daarbij aangeduide (categorieën van) Persoonsgegevens bijzondere maatregelen treffen voor de beveiliging en/of de geheimhouding daarvan. Indien dit leidt tot hogere kosten voor Verwerker, zal Verwerkingsverantwoordelijke deze kosten vergoeden.

8. Datalek
8.1 Wanneer zich een Datalek voordoet bij Verwerker, meldt Verwerker dit onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, aan Verwerkingsverantwoordelijke onder opgave van de aard van het Datalek, de (vermoedelijke) gevolgen daarvan en de maatregelen die zijn getroffen om de gevolgen te verhelpen of te beperken.

9. Geheimhouding
9.1 Alle gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke en haar klanten zijn vertrouwelijk en zullen door Verwerker als zodanig worden behandeld. Verwerker is gehouden tot geheimhouding van alle Persoonsgegevens en informatie die zij verwerkt, of waarvan zij in het kader van de Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst kennis krijgt.
9.2 De geheimhouding is niet van toepassing op informatie:
Die openbaar bekend is zonder dat deze openbaarmaking een gevolg is van een ongeoorloofde daad; Waarvan vrijgave is vereist op grond van enige wettelijke bepaling of Rechterlijk bevel, een en ander op voorwaarde van voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de openbarende partij, aan de partij wiens informatie het betreft; Die een Partij onafhankelijk ontwikkeld heeft;
Die een Partij reeds in haar bezit heeft zonder verplichting tot vertrouwelijkheid.
Na het beëindigen van deze Verwerkersovereenkomst zal dit artikel en de hierin vastgelegde
geheimhoudingsplicht van kracht blijven.

10. Intellectuele eigendom
10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten waaronder inbegrepen auteursrechten, databankrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie op de verzameling van data en Persoonsgegevens, kopieën of bewerkingen daarvan, berusten bij Verwerkingsverantwoordelijke (of een klant van Verwerkingsverantwoordelijke).
10.2 Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder auteursrechten, databankrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie – op de producten en dienstverlening van Verwerker, berusten bij Verwerker.

11. Aansprakelijkheid en verzekering
11.1 Verwerker is aansprakelijk voor schade die Verwerkingsverantwoordelijke lijdt en boetes die
Verwerkingsverantwoordelijke verbeurt als gevolg van het niet-nakomen van, of in strijd handelen van, Verwerker met voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Europese verordeningen en richtlijnen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens en/of overige weten regelgeving terzake en/of deze Verwerkersovereenkomst.
11.2 De aansprakelijkheid van Verwerker voor door Verwerkingsverantwoordelijke geleden schade
en/of verbeurde boetes zoals bedoeld in artikel 11.1 is beperkt tot € 5 per gebeurtenis. Deze beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld (bewuste roekeloosheid) van Verwerker.
11.3 Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor aanspraken van derden (met name
Betrokkenen) en de eventuele schade als gevolg daarvan, gebaseerd op niet naleving van
voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Europese verordeningen en richtlijnen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens en/of overige wet- en regelgeving terzake en/of deze Verwerkersovereenkomst.
11.4 Verwerker verplicht zich om de risico’s zoals bedoeld in de artikelen 11.1 t/m 11.2 af te dekken
door middel van een aansprakelijkheidsverzekering.

12. Duur en beëindiging
12.1 De Verwerkersovereenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening door Partijen.
12.2 De bepalingen over duur en beëindiging van de Overeenkomst gelden als bepalingen over duur en beëindiging van de Verwerkersovereenkomst. Wanneer de Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, eindigt ook de Verwerkersovereenkomst.
12.3 In geval van beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker alle Persoonsgegevens overdragen aan Verwerkingsverantwoordelijke, of, op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens die Verwerker onder zich heeft vernietigen.
12.4 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de
Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging gelden. Tot deze verplichtingen
behoren onder meer de bepalingen betreffende geheimhouding, overdracht en vernietiging,
aansprakelijkheid en toepasselijk recht.

13. Ontbinding
13.1 Elke Partij kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst en ook na ingebrekestelling de tekortkoming niet is opgeheven, onverminderd het recht op schadevergoeding.
13.2 Elke Partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

14.Overige
14.1 Wijzigingen van deze Overeenkomst of aanvullingen daarop worden tussen Verwerker en
Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk overeengekomen. Wijzigingen of aanvullingen worden
vastgelegd in een addendum bij deze overeenkomst en zijn bindend als dit addendum door beide
Partijen is ondertekend.
14.2 Eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen, nadat een poging om het
geschil in onderling overleg op te lossen vruchteloos is gebleken, worden beslecht door arbitrage
volgens de regels en procedures van het Nederlands Arbitrage Instituut, waarbij de arbiter(s)
Nederlands recht zullen toepassen.

Flexamedia maakt gebruik van de Nederland ICT Voorwaarden 2014 afkomstig van de branchevereniging Nederland ICT.
De Nederland ICT Voorwaarden 2014 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Algemene voorwaarden

Flexamedia, gevestigd aan Guntersteinweg 377 2531KA Den Haag, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://flexamedia.nl Guntersteinweg 377 2531KA Den Haag 085 9026700

Persoonsgegevens die wij verwerken
Flexamedia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld
omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via info@flexamedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Flexamedia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Flexamedia analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren.
– Flexamedia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Flexamedia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flexamedia) tussen zit. Flexamedia
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van
het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte
gevolgen voor betrokkene

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Flexamedia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met een maximum van 6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Flexamedia verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Flexamedia blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Flexamedia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Flexamedia en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@flexamedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Flexamedia wil u er tevens
op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Flexamedia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@flexamedia.nl

Flexamedia maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdelijk door een internetpagina op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken:
https://flexamedia.nl

Hieronder lees je welke cookies wij gebruiken voorzien van hun functionaliteit.

Functionele cookies

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Denk aan het bewaren van producten in je winkelwagen of het onthouden van een login. Daarnaast wordt de chatfunctie met onze servicedesk mogelijk gemaakt door middel van cookies.

Analytische cookies

Flexamedia maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de websites te onderzoeken om zo inzicht te verkrijgen in de wijze waarop en hoe vaak websites en pagina’s worden bezocht. Aan de hand van deze informatie kan Flexamedia aanpassingen en verbeteringen doorvoeren en zorgt Flexamedia ervoor dat de websites optimaal blijven werken. Flexamedia verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan de websites.

Google Analytics (30 dagen)

Marketing cookies

Flexamedia maakt voor marketing doeleinden gebruik van cookies van Google en Facebook. Met behulp van deze cookies kunnen wij onze reclames op partnersites en sociale media tonen. Bezoekers die eerder interesse hebben getoond in onze producten of diensten kunnen aanbiedingen van Flexamediate zien krijgen op andere websites.

Google Doubleclick (18 maanden)

Facebook (max 2 jaar)

Wil je liever geen cookies?

Cookies zijn eenvoudig te verwijderen via je browser. Houd er rekening mee dat de websites zonder cookies mogelijk niet optimaal werken. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar meer uitleg over het verwijderen van cookies:

Notice and Takedown procedure bij Flexa Media B.V.

Zie je inhoud (tekst of beeld) op een website die onrechtmatig of strafbaar is en krijg je geen contact met de eigenaar van de website of kom je er niet uit, meld dit dan bij ons. Natuurlijk moet het wel gaan om een website die bij ons gehost wordt.

Wat is een Notice and Takedown procedure?

De Notice and Takedown procedure is bedoeld voor klachten over de inhoud van een website. Via deze procedure kun je contact opnemen met de hostingprovider waarbij de website is ondergebracht, indien het niet mogelijk is gebleken de klacht (succesvol) bij de plaatser van inhoud of de eigenaar van de website neer te leggen. Dit kan zijn omdat je geen reactie krijgt of de verantwoordelijke geen actie wil ondernemen op de melding, maar ook als de contactinformatie ontbreekt op de website.

In de Notice and Take Down procedure staat wat de betrokken partijen moeten doen met een melding.

Inhoud die in aanmerking komt voor de Notice and Takedown procedure

Voorbeelden van onrechtmatige of strafbare inhoud:

 • kinderporno
 • plagiaat, inbreuk op auteurs- en/of merkenrecht
 • discriminatie, haat, racisme, smaad en laster
 • aanbod van illegale of gestolen goederen
 • gegevens die tot identiteitsfraude kunnen leiden
 • privacyschending
 • cyberstalking
 • teksten die aanzetten tot terrorisme

Volgorde van melden

 1. De persoon of organisatie die de inhoud heeft geplaatst
  Constateer je onrechtmatige of strafbare inhoud op een website, neem dan contact op met de persoon of organisatie die de inhoud heeft geplaatst. Dit kan de eigenaar zijn van de website, maar dat hoeft niet. Bij een forum posten allerlei mensen berichten op de website.
 2. De beheerder of eigenaar van de website
  Reageert deze persoon of partij niet, dan neem je contact op met de beheerder van het forum of met de eigenaar van de website. De contactgegevens staan meestal op de contactpagina. Soms kun je via een contactformulier contact opnemen.
 3. De domeinnaamhouder
  Soms is de eigenaar van de domeinnaam een andere persoon of organisatie van de website.
  • .nl
   De eigenaar van een .nl domeinnaam kun je vinden via nl
  • .be
   De eigenaar van een .be domeinnaam vind je via DNS Belgium
  • .eu
   De eigenaar van een .eu domeinnaam kun je vinden via eu
  • .info
   De eigenaar van een .com domeinnaam kun je vinden via info
  • .com, .org, .net en vrijwel alle extensies
   Via de website Domaintoolskun je de eigenaar van een .com, .org of .net domeinnaam achterhalen
 4. De hostingprovider
  Contact opnemen met de hostingprovider van de website is de volgende stap. Op comkun je ontdekken wie de hostingprovider is. De getoonde informatie is niet altijd juist omdat de hostingprovider bijvoorbeeld diensten kan afnemen bij een andere hostingprovider.
 5. De registrar van de domeinnaam
  Bij de WHOIS-gegevens van een domeinnaam (zie punt 3, de domeinnaamhouder) wordt ook de registrar vermeld.

 

Hoe kun je een Notice and Takedown verzoek indienen?

Als de website bij ons wordt gehost en het lukt niet om tot een oplossing te komen met de beheerder van de website, de de domeinnaamhouder of met de persoon of organisatie die de content heeft geplaatst, kun je bij ons een verzoek indienen om de Notice and Takedown procedure uit te voeren.

Voor het goed en zorgvuldig uitvoeren van deze procedure is het van belang dat je ons daarvoor voldoende informatie dan wel bewijsmateriaal aanlevert. Geef onder meer aan waar de content zich precies bevindt, bijvoorbeeld door het aanleveren van directe URL’s, en waarom deze onmiskenbaar onrechtmatig zou zijn. Onmiskenbaar betekent dat er zonder twijfel voor ons moet komen vast te staan dat de content onrechtmatig is. Dit kun je aantonen door ons bijvoorbeeld bronbestanden toe te sturen of andere documenten op basis waarvan je kunt aantonen een bepaald recht te hebben waarop inbreuk wordt gemaakt. Ook is het van belang dat je, waar mogelijk, aantoont dat de persoon of organisatie die de content heeft geopenbaard dat niet mocht doen.

Lever daarnaast informatie aan over de pogingen die je hebt gedaan om contact op te nemen met de persoon of organisatie die de content heeft geplaatst, de beheerder van de website of de domeinnaamhouder. Daarbij vernemen we ook graag de reactie van die personen of organisaties en waarom het contact met hen niet tot een oplossing heeft geleid.

Stuur een e-mail

Stuur een e-mail aan support@flexamedia.nl met als onderwerp Notice and Takedown verzoek.
De inhoud van je e-mail dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

 • Jouw contactgegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • De website waarop je klacht betrekking heeft (de URL of URL’s)
 • Welke informatie (zin, alinea, pagina, afbeelding, video, etc.) op de betreffende website volgens jou verwijderd moet worden. Het is belangrijk specifiek te zijn.
 • Waarom de informatie verwijderd moet worden, bijvoorbeeld wegens inbreuk op auteursrecht, discriminatie, racisme, kinderporno, identiteitsfraude, etc. Licht dit indien nodig toe. In geval van inbreuk op het auteursrecht: vermeld de originele locatie van het betreffende materiaal.
 • Welke stappen je al hebt genomen en met welk resultaat.
 • Binnen welke termijn de informatie verwijderd moet worden. Geef een redelijke en haalbare termijn op.

Voeg bijlagen toe.

 • Bewijs dat je andere partijen, zoals de eigenaar van de website reeds hebt benaderd, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail.
 • Indien van toepassing: bronbestanden of andere documenten die als bewijs dienen voor onrechtmatigheid.
 • Kopie legitimatiebewijs, waarbij je foto en het nummer van het legitimatiebewijs zijn afgedekt.

Opvolging Notice and Takedown

Na ontvangst van alle informatie nemen wij contact op met onze klant met de vraag te reageren op jouw verzoek. Wij geven onze klant een redelijke termijn waarbinnen we een reactie verwachten. Die termijn is afhankelijk van het soort content, maar is maximaal één week.

Na de reactie van onze klant besluiten we of we de volgende stap uitvoeren in het kader van de Notice and Takedown procedure. Wij kijken daarvoor onder meer of er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid. Mocht dat het geval zijn dan zullen we de toegang tot de content onmogelijk maken. Wij stellen uiteraard zowel jou als onze klant op de hoogte van onze beslissing.